HAKKIMIZDA

Hamilik Okulu kurulmuş olduğu 2012 yılından itibaren, kadim tasavvuf kültürümüzdeki “fütüvvet” ve “ahilik” kavramlarını, üniversitede öğrenim görmekte olan gençlere tanıtmak, farkındalıklarını arttırmak ve meslek hayatına salt maddi değil, aynı zamanda manevi “değerler” ile de bakmalarını sağlayacak bir idraki kazandırmak gayesiyle faaliyet göstermektedir.

Vakfın ve programın kurucuları mesleklerinde uzman ve tecrübeli meslek adamları olup, aynı zamanda da “ahlak” davasını kendilerine “dert” edinmiş saygın şahsiyetlerdir. Program herhangi bir kamu ya da özel kuruluşun değil, tamamen sözü edilen “vakıf insan”ların katkılarıyla sürdürülmektedir.

Üniversitelerin daha ziyade İşletme, Ekonomi, İşletme Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden seçilen öğrencilere dört yıl boyunca, vakıf merkezinde, söz konusu kavramlara dair farkındalıklarını artırarak içselleştirmelerini sağlamak ve öğrenim görmekte oldukları branşlarda pratik yönlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla seminerler verilmektedir. Başvuru mülakatlarında öğrenciler seçilirken aranan temel kriter, “ahlak” ile ilgili farkındalıkları ve bu konuda cari olarak kesbetmiş oldukları idraktir. Mülakatlarda bunun dışında herhangi bir dünya görüşü, ırk, din, mezhep, cinsiyet ya da sosyal statü farkı kesinlikle gözetilmemektedir.

Her yıl seçilen 50 öğrenci ile dört yıl boyunca süren program, öğrencilerin okullarından mezun olmalarıyla birlikte sona erer. Öğrenciler bu süre zarfında hafta içi bir akşam vakfa gelerek seminerlere katılım gösterirler. Her yıl (kademe) %70 devam şartını yerine getirenler, bir üst kademeye geçmeye hak kazanırlar. Öğrencilerden dört yıllık Hamilik Programı süresince talep edilen sadece programa olan ciddiyetlerini ve edeplerini korumalarıdır. İkinci kademeden itibaren bu kriterleri yerine getiren öğrencilere, vakıf tarafından, mesleklerinde uzman ‘Hami’ler atanır. Dört yıllık program süresince, öğrenciyi hayatının her alanında ilgilendiren konular hakkında, hami ile öğrencinin kardeşleşmesini de sağlayan görüşmeler düzenli olarak gerçekleştirilir. Programın sona ermesiyle birlikte, öğrencinin talep etmesi halinde (daha ziyade öğrencinin ihtiyaçlarına ve tercihlerine bağlı olarak), “kayd-i hayat” şartıyla devam eder.

Hamilik ilişkisinin bütün safhalarında, öğrencinin mesleğine, topluma ve hayata (varoluşa) karşı, “ciddiyet ve edeb” keyfiyetini (halini) devam ettirmesi şartıyla, Hami’nin öğrenciyi bırakma keyfiyeti yoktur; öğrenci ise bu konuda özgürdür. Ezcümle, Hami’nin öğrencisi ile olan ilişkisi, “borçlu olma” ahlakı üzerine temellendirilmiş bir “edepli özgürlük” keyfiyetidir. Hami, O’nun (cc) insana yüklediği hilafet vazifesinin öznesi olarak, insana ve ‘alelumum’ manasıyla varlığa “borçlu” olan insandır. Öğrenci ise Hami’nin Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle seferber olduğu, “hayrın” ve “iyiliğin” bizatihi kendisidir. Hami ve öğrencinin “hamilik” ilişkisinde, O’nun her iki tarafa da rahmeti ile tecelli etmesi murad edilir (“Allah iyilikte bulunanları sever.” Kur’an, Ali- İmran, 14). En nihayetinde programın sonunda öğrenciden de “borçlu olma ahlakı” ile ilgili bir bilinç ve farkındalık sahibi olması beklenmektedir.

Hamilik Programının ikinci kademesinden itibaren, borçlu olma idraki ile herhangi bir “insanlık yoksulluk ve yoksunluğu”na ilişkin kendi geliştirdikleri bir sosyal projede çalışmak isteyen öğrencilere, yukarıda ifade edilen gaye ile destek olunmaktadır.

Esas itibariyle fütüvvet kültürünün, gayesi yalnızca Tevhid ve O’nun rızasını kazanmak çabası olan bu faaliyetlerde, gençler, kendi “yiğitlik”, “mertlik”, “cömertlik”, “fedakârlık”, “sabır” ve “cesaret”lerini, girişmiş oldukları toplumsal (insani) projeler üzerinden tecrübe etmekte, Hamilerinin de katkılarıyla kendi kabiliyet ve kapasitelerinin farkına varmakta ve esas itibariyle de kendilerini tanıyarak kendilerini bilmektedirler.

Sözü edilen bu çalışmalar Hamilik Okulu’nda, fütüvvet kültüründen ilham ile “Yiğitlik Meydanı” çalışmaları; ve çalışmalara iştirak eden gençlerin meydana getirdikleri organizasyonlar ise, “Halka” olarak isimlendirilir.

Talep eden gençler; yani kadim kodlamasıyla “yiğit”ler, vakfın da onayıyla, O’nun rızasını kazanmak ve borçlarını ödemek gayesiyle, “ehliyet-liyakat” ve “eşit”liğin temel esaslar olarak kabul edildiği “Halka”lar halinde örgütlenmekteler; ve kendi kurdukları, geliştirdikleri ve yönettikleri yiğitlik meydanına çıkmaktadırlar.

Her eğitim yılında en az bir meydan kurulması suretiyle devam eden toplumsal projelerin konuları daha ziyade “kardeşleşme” kültürünü geliştirmeye yöneliktir. Bu meyanda seçilen bir “mahalde”, seçilen bir Ortaokul’da ve yine seçilen “öğrenciler” üzerinden gerçekleştirilen projelerde, Halka mensuplarının öğrenciler ve öğrenci aileleri ile kardeşleşmeleri amaçlanır. Bu gayeyle Halka üyeleri, hazırladıkları yıllık faaliyet planı ve bütçesi dahilinde, öğrenciler ve aileleriyle ilgilenirken vakfın da destekleriyle ilgilenilen insanlar nezdindeki “güven çapı”nın arttırılmasına katkı sağlarlar.

Hamilik Okulu Çalışmaları, 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi mezunu bir grup Meslek Adamı Tarafından mesleki dayanışma bilinciyle kurulmuş olan Ekotek Vakfı (Ekonomik ve Teknik Dayanışma Vakfı) çatısı altında başlamıştır. Bu Çalışmalar, “Yeni Bir Mesleki Eğitim Arayışı” olarak bu vakıf çatısı altında başlayarak bu Vakfın da temel faaliyet konusu haline gelmiş ve nihayet 2014 yılında Hamilik Okulu Vakfı adı altında yeni bir yapı ve vakıf ile devam etmiştir.

Hamilik Okulu VAKFI’nın çatısı altında üniversite Öğrencilerine Mesleğinin profesyonelleri tarafından okul sonrası, akşam saatlerinde seminerler verilmektedir. Seminerlerin içeriği her bir kademe için ayrı ayrı Hamilik Okulu Felsefesi ve Arayışına uygun olarak düzenlenmektedir. Seminer, kulüp ve komisyon çalışmaları ile öğrencinin Üniversite hayatında alacağı akademik bilgi ve birikimlerin pekiştirilmesinin yanı sıra kendisine insanla ilgili, eşya ve dünya ile ilgili, meslek bilinci ile ilgili, toplumsal ilişkiler ve ahlakla ilgili, ölçü-denge ve kavrama ile ilgili, sanat ve estetik ile ilgili ve daha bir çok alanda entelektüel bakış açısı sağlanmaktadır.

Her yıl Üniversitelerin ders yılı başlangıcında Hamilik Okulu VAKFI’nın faaliyet gösterdiği İstanbul ilinde bulunan üniversitelerin Yönetim ve Mühendislik Bilimleri Öğrencilerine programa başvuru için çağrı yayınlanır. Bu üniversite’lerin öğrencileri tarafından yapılan başvurular değerlendirilerek programa katılım için seçilen öğrencilerle mülakatlar gerçekleştirilir.

Mülakatlar sonucunda bir kısmı burslu bir kısmı ise burssuz olmak üzere programa öğrenci seçimi nihayetlendirilmiş olur.

Hem burslu hem de burssuz öğrenciler için programa %70 devam zorunluluğu bulunmaktadır. Programa devam eden öğrenci ve mezunlardan bunun ötesinde herhangi bir maddi-manevi karşılık beklenmemekte ve bu bağlamdaki her türlü mecburiyet de reddedilmektedir.

DESTEK OLUN

Hamilik Okulu Faaliyetlerine destek olmak için aşağıda verilen hesap numaralarına açıklamaya “Bağış” yazarak katkıda bulunabilirsiniz.

BAĞIŞ İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ

Hamilik Okulu Vakfı
Banka / Şube Kodu: Kuveyt Türk Katılım Bankası / Merkez Şube , Şube Kodu: 1
Hesap Numarası: 8331320-1
IBAN NO: TR36 0020 5000 0083 3132 0000 01

ZEKAT İÇİN HESAP NUMARALARIMIZ

Hamilik Okulu Vakfı
Banka / Şube Kodu: Kuveyt Türk Katılım Bankası / Merkez Şube , Şube Kodu: 1
Hesap Numarası: 8331320-2
IBAN NO: TR09 0020 5000 0083 3132 0000 02