HAMİLİK
NEDİR?

“Hami” sözlük anlamı olarak “himaye eden, yol gösteren, koruyan” anlamlarına gelmektedir.
Kavramsal olarak ise “Hamilik”; içeriğini, tarihi ve kültürel kimliğini Osmanlı ve Selçuklu Medeniyetlerinin kurumsallaştırmış olduğu “Ahilik ve Esnaf (Mesleki Dayanışma) Teşkilatları” ndan almaktadır.

Esnaf teşkilatları, “Ahilik” geleneğinin ve kültürünün gereği “ahilerin-kardeşlerin” bir organizasyon disiplini içerisinde kardeşleşmeleri, birbirlerini sahiplenmeleri, himaye etmeleri özetle birbirlerine Hami olmaları üzerine bina edilmiştir. Bu geleneğin temelinde ise “fütüvvet” anlayışı bulunmaktadır. Fütüvvet, cömertlik-yiğitlik anlamlarına gelmektedir. Bunun da ötesinde fütüvvet başkaları için kendinden feragat edebilme ve vazgeçebilme anlayışıdır. Günümüz işletmelerinde, Hamilik kavramı mesleğinin inceliklerine vakıf bir personelin(mentor) işe yeni başlayan bir elemana (mentee) “koç”luk, kılavuzluk ve rehberlik yapmasını öngören bir “eğitim” metodu olarak algılanmaktadır. Tarihte ise bu kavram Ahilik ve Esnaf teşkilatlarında tecrübe edildiği hali ile sadece “usta-çırak” ilişkilerini içeren bir mesleki rehberlik olarak değil, bunun çok daha ötesinde bir “insan yetiştirme” modeli olarak görülmüş ve uygulanmıştır. Esnaf teşkilatları çatısı altında hiyerarşik olarak teşkilat her bir ustanın, her usta kalfasının, kalfa çırağının, çırak ise yamağının “hamiliği”ni yapmakta, böylece bir yandan mesleğin teknik beceri ve donanımları aktarılırken, bir diğer yandan ise “cömertlik, fedakarlık, paylaşma, dayanışma, kardeşlik” gibi yüksek “ insanlık fazilet ve ahlakı” da verilmeye çalışılıyordu.

Hamilik ile amaç sadece bir iş veya meslek öğretmek değil, bunun yanında insan olma anlayış ve sorumluluklarını da hatırlatmaktır.

FÜTÜVET, AHİLİK VE HAMİLİĞİN TARİHÇESİ

 • 7.yüzyıl

  Fütüvvet ve kendinden feragat edebilme halinin ve kültürünün en güzel örnekleri son Peygamber Muhammed (sav) ve O’nun şahsi manevisinde mündemiç sahabeler ve özellikle de yakın arkadaşları olan dört halifenin hayatlarında yaşanmıştır.

 • 10.yüzyıl

  Fütüvvet Hareketi, Anadolu’daki ilk örneklerinden birini, Ebu’l Hasan Harakani’nin (r.a) şahsı manevisinde bulmuştur.

  10.yüzyıl

 • 12.yüzyıl

  Abbasi Hilafeti zamanında, Halife Nasır Lindillah döneminde,  fütüvvet hareketi kurumsallaşmaya başlamıştır

 • 13.yüzyıl

  Fütüvvet ve ihtiva ettiği “ahilik”, yani “kardeşçe bir arada yaşama” , “birbirine sahip çıkma” kültürü, Ahi Evren ile birlikte hayatın “iktisadi” veçhesine ilişkin olarak da batıdaki ilk iktisat teorilerinden yüzlerce yıl önce, iktisadi organizasyonlara ilişkin ilk düzenleme ve prensipleri va’zetmeye başlamıştır.

  13.yüzyıl

 • 14.yüzyıl

  Fütüvvet kültürünün Anadolu’ya girişi- “Fütüvvet” kültürü Anadolu’da, daha sonra “Ahilik” formunu alacak biçimiyle ve aynı zamanda tasavvuf kültürüyle içli dışlı bir şekilde, tekke - zaviye oluşumlarıyla beraber teşkilatlanmaya başlamıştır.

 • 21.yüzyıl

  Temelinde, yetişme altındaki genç talibe – öğrenciye, çırağa – kendini tanıma yolunu göstermek olan Hamilik Okulunun Ahilik ve Futuvvet Kültürünü Model alarak kurulması

  21.yüzyıl