HAMİLİK OKULU

Hamilik Okulu, üniversite öğrencilerinin, öğrenim görmekte oldukları branşlarda “pratik” yönlerini geliştirmelerine destek olmak amacıyla geliştirilen , 4 yıllık (4 Kademe) tamamlayıcı bir eğitim programıdır. Programa kabul edilen öğrenciler, üniversitelerin daha ziyade İşletme, Ekonomi, Uluslararası İlişkiler, İşletme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Bilgisiyar Mühendisliği ve benzer disiplinlerinden seçilmektedir.

Programa her yıl, vakıf kontenjanı dışında 40 öğrenci kabul edilmektedir. Kabüller, başvuru ve mülakat yöntemiyle yapılmaktadır. Öğrenci seçimlerinde “üniversite başarı puanı” ve “ahlaki ve insani değerler” konusundaki farkındalığın dışında, ırk, din, mezhep, cinsiyet ya da sosyal statü gibi kriterler dikkate alınmamaktadır.

Programda, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çeken öğrencilere burs desteği sağlanmaktadır; oldukça kısıtlı sayıdaki burs imkanı ile Hamilik Programı, esas itibariyle bir “burs” destek programı değildir.

Eğitimler her kademede, alanında uzman profesyonel meslek insanları tarafından, haftada bir gün ve akşam saatlerinde olmak üzere, interaktif seminerler şeklinde verilmektedir. Seminerlerde aynı zamanda öğrencinin “ahlaki ve insani değerler” konusundaki farkındalığının arttırılması amaçlanmaktadır.

4 yıllık eğitim süresi boyunca öğrenciden, seminerlerin en az % 70’ine devam etmesi talep edilmektedir. Bunun dışında öğrenciden beklenilen, eğitim programına karşı olan “edeb ve ciddiyet” tutumlarını devam ettirmeleridir.
Birinci kademenin sonunda yukarıdaki şartları yerine getirerek ikinci kademeye geçmeye hak kazanmış öğrencilere “kişilik envanter testi” uygulanmakta, ve hem bu testin ve hem de “rehber eğitmenler”in kanaatlerine bağlı olarak, ilgili öğrenciye “Hami” ataması yapılmaktadır. Hami’ler daha ziyade ilgili öğrencinin mesleki branşına bağlı olarak seçilmekte ve sözkonusu eşleşmenin uygunluğu, (özellikle ilk yıl), programdaki “Hamilik Ofisi” tarafından izlenmektedir.

Hami, 4 yıllık eğitim programı boyunca, öğrencisi ile ilişkisini, meslek hayatı dahil hayatın her alanını ilgilendiren konular hakkında olmak üzere düzenli görüşmeler halinde devam ettirir. Öğrencinin üniversiteden ve aynı zamanda da Hamilik Programından mezun olmasını müteakip, hamilik ilişkisi ve görüşmeleri, öğrencinin keyfiyetine (talebine ve tercihine) bağlı olarak yeni bir evreye girer. Üniversite sonrası bu yeni evrede “hamilik ilişkisi”, yine öğrencinin insiyatifinde olmak üzere “kayd-i hayat” şartıyla devam edebilir.

Hami, O’nun (cc) insana yüklediği hilafet vazifesinin öznesi olarak, insana ve alelumum manasıyla varlığa “borçlu” olan insandır. Öğrenci ise Hami’nin Allah’ın rızasını kazanmak gayesiyle seferber olduğu, “hayrın” ve “iyiliğin” bizatihi kendisidir.

Hamilik ilişkisinin bütün safhalarında, öğrencinin mesleğine, topluma ve hayata (varoluşa) karşı, “ahlak, ciddiyet ve edeb” keyfiyetini (halini) devam ettirmesi beklenir. Öğrencide bu “hal”in izlenebilmesi halinde, Hami’nin öğrencisini bırakma keyfiyeti yoktur. Öğrenci ise, hamilik ilişkisinin bütün safhalarında ilişkiyi devam ettirip ettirmemek konusunda serbest ve özgürdür. Bu çerçevede öğrenci’den beklenilen, sadece “edebli özgürlük” keyfiyetidir…

Programın ikinci yılından itibaren talep eden öğrencilere Hamilik Okulu Vakfında yürütülen “Şenlendirme” faaliyetlerinden herhangi birinde, ya da kendi geliştirecekleri bir sosyal (insani) projede görev alabilme imkanı sağlanmaktadır. Programın kökündeki “ahilik ve fütüvvet” felsefesinden neşet eden ve yiğitlik meydanları olarak isimlendirilen bu çalışmalar ile, insani ve toplumsal meseleler karşısında öğrencinin “borçlu olma idraki”ni kazanması, ve böylece kendisini geliştirmesi amaçlanmaktadır (“Şenlendirme” ve “Yiğitlik Meydanları” kavramları için bkz. site’deki bilgilendirmeler).

Program dördüncü yılın sonunda bir “mezuniyet şenliği” ile sona ermekte; ve kadim kültüre ithafen “çırak” olarak isimlendirilen mezunlar, talep etmeleri halinde vakfın ve programın değişik kademelerinde görev alabilmektedir.

HAMİLİK OKULU PROGRAMI

KADEMELER

 • 1

  BİRİNCİ
  KADEME

  • Mesleki Bilinç Kulübü (MBK)

   Mesleki Bilinç Kulubü ile öğrencilere “meslek” kavramı ile insanın “ontolojik varolma meselesi” arasındaki ilişkiyi kavramalarını sağlayacak seminerler verilmektedir. Bu çerçevede, hayatın ve varoluşun gayesinden başlayarak sorularla yapılan interaktif seminerlerde, nihayet “meslek bilinci”, “mesleğin ahlakı”, “mesleğinin adamı” ve “meslek aşkı” gibi kavramlara ulaşılmakta, ve öğrencinin bu konulardaki farkındalığının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

   HaftaMüfredat
   1Giriş I: Hamilik nedir?

   2Giriş II: Hamilik nedir?

   3Üniversite ve Varlığı Anlamak I

   4Üniversite ve Varlığı Anlamak II

   5Üniversite ve Varlığı Anlamak III
   6Üniversite ve Varlığı Anlamak IV
   7Evrenin Merkezindeki Varlık Olarak İnsan I
   8Evrenin Merkezindeki Varlık Olarak İnsan II
   9Evrenin Merkezindeki Varlık Olarak İnsan III
   10İnsan’ın Varlık ve Eşya İle İlişkisi
   11İnsan’ın Eşya’yı Faydalı Hale Getirme Vazifesi I
   12İnsan’ın Eşya’yı Faydalı Hale Getirme Vazifesi II
   13İnsan’ın Eşya’yı Faydalı Hale Getirme Vazifesinin Vasıtası Olarak Meslekler
   14Kültür, Şehir ve Medeniyet Kavramları I
   15Kültür, Şehir ve Medeniyet Kavramları II
   16İnsan’ın Son Medeniyet’i I
   17İnsan’ın Son Medeniyet’i II
   18Anadolu İslam Tasavvuru I
   19Anadolu İslam Tasavvuru II
   20Tevhid İnancı ve Varlık Üzerine
   21İktisat ve Makro Ekonomi Hakkında Bilgiler I
   22İktisat ve Makro Ekonomi Hakkında Bilgiler II
   23Makro Ekonomik Büyüklükler Hakkında Bilgilendirme I
   24Makro Ekonomik Büyüklükler Hakkında Bilgilendirme II
   25Şirketlerin Dünyası I
   26Şirketlerin Dünyası II
   27Üniversite ve Hayatınızın Anlamı
 • 2

  İKİNCİ
  KADEME

  • Keşif ve İnovasyon Kulübü (KİK)

   KİK bir keşif macerasıdır; “beni” keşfetmek maksadıyla çıkılan bir yolculuk… Bu kulüpte, kâşifliğe talip olanlar önce kendilerini keşfetmenin peşine düşerler. Kaşiflik bir ömür sürebilir ama keşfe hazırlık 14 haftalık bir program kapsamında yapılır. Haftada bir kez yapılan programda bir yandan en güncel halleriyle, dünyaca kabul görmüş kaynaklardan keşfe ve inovasyona dair bilgiler aktarılırken bir yandan da bunların uygulamaları gerçekleştirilir. Doğudan batıdan tanınmış kaşiflerle başlayan süreç, beynin anatomisinin incelenmesi ve inovasyon ile devam eder. Kaşifin DNA ’sının analiz edilmesiyle tamamlanır.

   HaftaMüfredat
   1Açılış
   2Keşfe Çıkarken
   3Kaşifin El Kitabı I
   4Kaşifler Nasıl Yaşamışlar?
   5Kaşifin El Kitabı II
   6Keşif Video Sunumları
   7Konuk Kaşif - I
   8İcat
   9İnovasyon
   10Konuk Kaşif - II
   11Beynin Anatomisi
   12Araştırma Konularının Sunumu
   13Araştırma Konularının Sunumu
   14Dönem Ödevi Değerlendirme
   15Kaşifin DNA'sı: İlişkilendirme Uygulaması
   16Kaşifin DNA'sı: "İlişkilendirme"
   17Kaşifin DNA'sı: "Gözlemleme" & Bebek Gözüyle Gözlem
   18Kaşifin DNA'sı: "Soru Sorma"
   19Kaşifin DNA'sı: "İstişare Ağı Oluşturma"
   20Duyguların Fotoğrafı ve Saha Gözlem Uygulaması Değerlendirmesi
   21Kaşifin DNA'sı: "Deneyimleme"
   22Design Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme)
   23Ahlak ve Keşif
   24Kapanış

  • Vakıf Hamiliği

   Birinci kademede %70 ve üzerinde devam etmiş olan öğrenciler “vakıf hamileri” ile eşleştirilir. Vakıf hamileri öğrencileriyle bir dönem içerisinde en az iki yüz yüze görüşme yapar. Bu görüşmelerde hami ve öğrenci, birlikte, bir yandan öğrencinin yeteneklerini keşfetmeye çalışırken, diğer taraftan da öğrencinin kişilik ve mesleki gelişimine dönük çalışmalar yapılır.

 • 3

  ÜÇÜNCÜ
  KADEME

  • Pazarlama Meslek Komisyonu (PMK)

   Pazarlama Meslek Komisyonu (PMK), mesleği ve işi “pazarlama ve satış” olan, ve her biri de Türkiye’nin kendi alanlarındaki lider kuruluşlarında çalışan profesyonellerin oluşturduğu bir mesleki paylaşım komisyonudur. Komisyonda eğitmen rehberler bir yandan pratik hayattan beslenen örnekler ile “pazarlama”nın temel fonksiyonlarını anlatmaktalar; ve bir diğer yandan da kendi kişisel tecrübelerini aktarmaktadırlar.

   Uygulamalı olarak, öğrencilere vaka bazında çalışma ve araştırma projeleri ile desteklenen eğitim programı kapsamında öğrenciler pazarlama konusunda yapacakları kariyer yolunu destekleyecek bir vizyona sahip olmaları için desteklenmektedirler. Pazarlama Meslek Komisyonu’nda aynı zamanda ahilik geleneğimizden gelen hassasiyetler de eğitim müfredatı kapsamında öğrencilerimize aktarılmaktadır.

   HaftaMüfredat
   1Ders Seçimi + Isınma Uygulaması
   2Pazarlama 101
   3İçgörü
   4Ürün Yönetimi
   5Marka Yönetimi
   6Marka Ödev ve Uygulaması
   7Satış Yönetimi
   8Dijital Pazarlama
   9E-Ticaret / E-İhracat
   10Start-Up
   11Dijital Pazarlama+Start-Up+E-Ticaret Hakkında Uygulama Ödevi
   12Uluslar Arası Pazarlama
   13Uluslar ve Pazarlama
   14Müşteri Deneyimi
   15Data Analitiği ve CRM
   16Pazarlamada Fizibilite ve Bütçe Yönetimi
   17Dış Etkinlik - Sinema
   18Proje Beklentileri
   19Pazarlama ve Ahlak
   20Ahilik ve Pazarlama
   21Pazarlamada İkna ve Sunum
   22Sunum Öncesi Soru Cevap
   23Yıl Sonu Sunumları
  • Finans Meslek Komisyonu (FMK)

   Finans Meslek Komisyonu’nda (FMK), mesleği finans olan eğitmen rehberler, verdikleri uygulamalı seminerlerle, bir yandan finansın tarihçesi, ana oyuncular ve piyasa yapısı gibi konularda temel bir kuramsal çerçeve çizerken, bir diğer yandan da yeni gelişmekte olan finansal trendler ve araçlar hakkında öğrencilere “ufuk” kazandırmaya çalışmaktadırlar.

   Rehberler aracılığı ile öğrencilerin sadece dinleyici olarak bilgi edindiği bir modelden ziyade, interaktif işlenen ve soru-cevap şeklinde vakaların analiz edildiği ve canlandırıldığı ders müfredatı işlenmektedir. Finans konusunda uzman ve sektörde söz sahibi eğitmen kadrosunun ve rehberlerin eşliğinde yürütülen bu komisyonumuzda finansal okuryazarlık, temel ekonomik göstergelerin yorumlanması, şirket ve banka finansal tablolarının okunması ve finansal gelecek tahayyülü inşa edilmeye çalışılmaktadır.

   HaftaMüfredat
   1Finansal Piyasalar ve Hamilik Okulu Felsefesi
   2CFA Sertifikası ve Etik
   3Ticari Bankacılık
   4Katılım Bankacılığı
   5Makroekonomik Göstergeler
   6Türkiye İktisadına Dair Gözlemler
   7Finansal Araştırmalar ve Şirket Değerlemeye Giriş
   8Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim
   9Uluslararası Finansal Kuruluşlar
   10Ticaretin Finansmanı
   11Finansal Tablolar Analizi
   12Bütçe ve CFO
   13Satınalma ve Birleşmeler (M&A)
   14Yatırımcı İlişkileri
   15Türev Ürünler ve Sabit Getirili Varlıklar
   16Risk Yönetimi
   17Portföy Yönetimi
   18Öğrencilerin Şirket Değelendirme Projelerini Sunması
 • 4

  DÖRDÜNCÜ
  KADEME

  • İnsan ve Yönetim Komisyonu (İYK)

   İnsan ve Yönetim Komisyonu (İYK), önceki kademelerde öğrencilerin elde ettikleri teknik, teorik tüm bilgileri harmanlayarak ortak bir dille kullanılabilmeyi öğretmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerden profesyonel yöneticilerin koçluğunda, gerçek şirketlerin güncel “vaka analizlerini” bir sunum formatında hazırlamaları istenir ve hazırlanan sunumlar, vaka şirketlerinin ve başka şirketlerin “profesyonel yöneticilerinin” moderatörlüğünde komisyon oturumlarında sunulur.

   HaftaMüfredat
   1Tarih Perspektifiyle Kariyer Planlaması ve Yönetimi
   2Kahvaltılı Tanışma ve Buluşma
   3Açılış Konuşmaları, İYK Felsefesi ve Yıllık Program
   4İş Ahlakı
   5İlkeleriyle İş Dünyasında Var Olmak ve Müslüman İş İnsanının Keşif Yolculuğu
   6Meslekler Tarihi
   7Büyük Resmi Görmek, İş Modeli Kanvası Atölyesi
   8İş Dünyasında Çok Yönlü İnsan Olmak
   9Değişim Yönetimi, Çevik Kariyer ve Ekip Olma Atölyesi I
   10Değişim Yönetimi, Çevik Kariyer ve Ekip Olma Atölyesi II
   11Bir Türk'ün Nasa Yolculuğu
   12Hizmet Kültürü, İş Dünyasında İnsana Değer Vermek
   13Girişimcilik, İş Dünyasında Pes Etmemek
   14Enegram ile Kendi Kişiliğinin Derinlerine İnmak

BAŞVURU VE KAYIT

Hamilik Okulu’na girebilmek için başvuru formunu doldurmanız ve Eylül-Ekim döneminde yapılan mülakatları geçmeniz gerekiyor. Mülakat için sizi telefon ile arayarak bir randevu tarihi belirleyeceğiz. Hamilik Okulu’na başvurabilmek için Üniversite Hazırlık, 1 veya 2.sınıf öğrencisi olmanız gerekmektedir.